Om

Suzan Habib

I am a woman and queer artist who was born in Afghanistan / Kabul where I grew up until the age of 16. My cultural background has been and is the fruit of religion-driven norms where science and knowledge were considered misleading by the majority of the population. I grew up with well-educated parents who belonged to the group that had a dream of spreading knowledge and forming Afghanistan for the better, but unfortunately the country and the people were not ready for it.
My art has been and is a way for me to express and convey my experiences of society, people and I see this as the central part of everything I create, but technology and color scheme have varied over the years and especially the last four years where I took up my creation after a break of many years. My first series under the name (shattered country) was added in the snternational Afghan film festival at the diesel verkstad. Today I have taken on new techniques and shapes that make it all very exciting for me and I just want more of it. I have started to use very mixed techniques and colors where the obvious portrait paintings do not have to be just portraits and maybe no portraits sometimes. I have no idea where I’m going and I may not need to know either. my creations today are usually unpredictable and I have very little control over the results. But only gets positively surprised every time.
I take inspiration from many skilled artists regardless of their social position in the art world. Independent artists and well known. what unites us and inspires me is our common taste of techniques and color choices. mostly pop art and street art artists. My absolute two favorites are Voka and Jimmy Law who make outstanding portrait paintings and in addition to them there are many others.
I have always seen myself as an artist but my career took off after my first exhibition where I received an offer that made me see my capacity to reach higher than I have done before. the response I received was the starting shot for a fantastic path into the art world with enormous desire and satisfaction for every work I create and sell
My first series under the name (shattered country) was added in the summer of 2017 after receiving the offer to exhibit in connection with the Swedish Afghan Committee and the international Afghan film festival at the dieselverkstad. The second series called (crossroads) was created in 2017 and 2018, which was then exhibited at a multicultural center for a month with a vernissage and film screening. In 2018, I also exhibited once again at the diesel verkstad with the same partner as in 2017, this time with the crossroads series.
my last exhibition was in January 2021 at Juste Gallery in Hornstull. an independent exhibition with many visitors despite the pandemic and prevailing circumstances.

My dream is to reach as many people as possible with my art and connect with others. I do not see my art as a hobby but it is a big part of my professional identity and my own identity as a person. I see it as my true nature

I have had my father as a role model and the one who always guided me in my art. Today I also have my wife who is my closest person and the one who is behind many of my ideas for finished works. She and my dad are two key persons in what I do and I have many others like my siblings, relatives and friends. I get advice and support from many and most things are appreciated. I think it is important with other points of view.
My life today is incredibly different from my life in Afghanistan. my art has been my world where I could escape to when the world outside burned by the heat of war. My experiences and fears were usually expressed through my art. Today I live a life as a free individual with the gift of being able to create and share my art with others. Life has shaped me into who I am and art is my language.

Jag är en kvinna och queerkonstnär som är född i Afghanistan/Kabul där jag växte upp till 16 års ålder. Min kulturbakgrund har varit och är frukten av religionsdrivna normer där vetenskap och kunskap ansågs vilseledande av majoriteten av de befolkning. Jag växte upp med välutbildade föräldrar som tillhörde gruppen som hade en dröm om att sprida kunskap och forma Afghanistan till det bättre, men landet och folket var tyvärr inte redo för det.
Min konst har varit och är ett sätt för mig att uttrycka och förmedla mina erfarenheter av samhället, människor och jag ser detta som den centrala delen av allt jag skapar, men teknik och färgsättning har varierat genom åren och speciellt de senaste fyra åren där Jag tog upp mitt skapande efter många års uppehåll. Min första serie under namnet (shattered country) lades till i den internationella afghanska filmfestivalen på dieselverkstaden. Idag har jag tagit mig an nya tekniker och former som gör det hela väldigt spännande för mig och jag vill bara ha mer av det. Jag har börjat använda väldigt blandade tekniker och färger där de självklara porträttmålningarna inte behöver vara bara porträtt och kanske inga porträtt ibland. Jag har ingen aning om vart jag är på väg och jag kanske inte behöver veta det heller. mina skapelser idag är vanligtvis oförutsägbara och jag har väldigt lite kontroll över resultaten. Men blir bara positivt överraskad varje gång.
Jag hämtar inspiration från många skickliga konstnärer oavsett deras sociala position i konstvärlden. Oberoende artister och välkända. det som förenar oss och inspirerar mig är vår gemensamma smak av tekniker och färgval. mestadels popkonst och gatukonstkonstnärer. Mina absoluta två favoriter är Voka och Jimmy Law som gör enastående porträttmålningar och utöver dem finns det många andra.
Jag har alltid sett mig själv som en konstnär men min karriär tog fart efter min första utställning där jag fick ett erbjudande som fick mig att se min förmåga att nå högre än vad jag har gjort tidigare. responsen jag fick var startskottet för en fantastisk väg in i konstvärlden med enorm lust och tillfredsställelse för varje verk jag skapar och säljer
Min första serie under namnet (shattered country) tillkom sommaren 2017 efter att ha fått erbjudandet att ställa ut i samband med Svenska Afghanska kommittén och den internationella afghanska filmfestivalen på dieselverkstad. Den andra serien som heter (crossroads) skapades 2017 och 2018, som sedan ställdes ut på ett mångkulturellt centrum under en månad med vernissage och filmvisning. 2018 ställde jag även ut ännu en gång på dieselverkstaden med samma partner som 2017, denna gång med korsvägsserien.
min senaste utställning var i januari 2021 på Galleri Juste i Hornstull. en fristående utställning med många besökare trots pandemin och rådande omständigheter.

Min dröm är att nå så många människor som möjligt med min konst och få kontakt med andra. Jag ser inte min konst som en hobby utan det är en stor del av min yrkesidentitet och min egen identitet som person. Jag ser det som min sanna natur

Jag har haft min pappa som en förebild och den som alltid väglett mig i min konst. Idag har jag även min fru som är min närmaste och den som ligger bakom många av mina idéer till färdiga verk. Hon och min pappa är två nyckelpersoner i det jag gör och jag har många andra som mina syskon, släktingar och vänner. Jag får råd och stöd av många och det mesta är uppskattat. Jag tycker att det är viktigt med andra synpunkter.
Mitt liv idag är otroligt annorlunda än mitt liv i Afghanistan. min konst har varit min värld dit jag kunde fly till när världen utanför brann av krigets hetta. Mina erfarenheter och rädslor uttrycktes vanligtvis genom min konst. Idag lever jag ett liv som en fri individ med gåvan att kunna skapa och dela min konst med andra. Livet har format mig till den jag är och konsten är mitt språk.

%d bloggare gillar detta: